Algemene voorwaarden Incompany Training/Maatwerk projecten Sloompje slak

 

Definities:
a. Sloompje Slak: Trainer/Vertegenwoordiger C. Hass
b. Opdrachtgever: Werkgever die een incompany training/maatwerk project inkoopt bij Sloompje Slak voor zijn
werknemers.
c. Deelnemer: Werknemer die een training/maatwerk project volgt bij Sloompje Slak.


Artikel 1 Algemeen
1. Een incompany training/maatwerk project kan bestaan uit een combinatie van onderstaande:

  • fysieke lesdagen
  • dagworkshop
  • casuïstiekdag
  • inspiratiedag
  • E-learning
  • Verdiepingsdag

2. Inbegrepen bij de training/maatwerkproject (op locatie bij Sloompje Slak) zijn koffie, thee en versnapering of lunch, zie offerte.


Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
1. Voor incompany trainingen/projecten geldt een Maatwerk prijs, zie offerte.
2. Na akkoord offerte is de opdrachtgever verplicht het volledige offertebedrag te voldoen.

3. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 


Artikel 3 Restitutie
In geval van uitval van een of meerdere deelnemers of gemiste (les)dagen om welke reden
dan ook, blijft de betalingsverplichting bestaan. Er vindt geen restitutie van het opleidingsgeld
plaats.


Artikel 4 Eindresultaat
Uitsluitend geldig bij trainingen en Masterclass:

1. Na afronding van elke gevolgde training ontvangt de deelnemer een certificaat.
2. De trainingen dienen ter aanvulling op de eigen expertise.
3. Het certificaat machtigt de deelnemer om te werken volgens de behandelde methode
tijdens de training.


Artikel 5 Certificering
Uitsluitend geldig bij trainingen/Masterclass. Voorwaarden voor het ontvangen van het certificaat zijn:
• Aanwezigheid bij alle les- en casuïstiekdagen.
• Actieve deelname aan de les- en casuïstiekdagen.

• De trainers achten de deelnemer in staat om de methode naar behoren toe te passen
binnen zijn of haar eigen expertise en werkomgeving.

• Bij Masterclass: positieve beoordeling Eindopdracht.


Artikel 6 Voorwaarden met betrekking tot methodiek en merknaam

Uitsluitend geldig bij trainingen:

1. Na succesvolle afronding van de gehele training en ontvangst van het certificaat is het de
deelnemer toegestaan om de methodiek en merknaam Sloompje Slak® toe te passen als aanvulling op zijn of haar eigen vakgebied.
2. Bij vermelding en verwijzing naar de methode dient de deelnemer én opdrachtgever de
volledige naam te communiceren, inclusief het merkteken (®): Sloompje Slak®.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De deelnemer en opdrachtgever blijven te allen tijde samen verantwoordelijk voor het
welzijn van de deelnemer. Indien extra ondersteuning gewenst is, dient de opdrachtgever
dan wel deelnemer hier zelf voor te zorgen. Het staat deelnemer en opdrachtgever vrij
om te informeren naar de mogelijkheden voor aanvullende supervisie/coaching bij de
trainer.

2. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor de uitvoering en
toepassing van het tijdens de training/maatwerkproject geleerde bij zijn of haar werknemers.
3. Sloompje Slak is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade
bij de cliënten/patiënten van de deelnemers vóór, tijdens of na de toepassing van de
geleerde werkvormen en methodiek tijdens de training/maatwerkproject.
4. Sloompje Slak is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade
bij de deelnemer vóór, tijdens of na een bezoek aan Sloompje Slak, inclusief heen- en
terugreis.
5. Deze training/maatwerkproject en de methode Sloompje Slak® vervangen
nooit het advies van een arts of andere medische specialist. Adviezen gegeven door
trainers van Sloompje Slak zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.


Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemer en opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld.
Sloompje Slak verstrekt geen gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
deelnemer en opdrachtgever.